Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie (EÚ)

River Valley s.r.o.

Spracovanie osobných údajov webová stránka

 1. Spoločnosť River Valley, s.r.o.sídliacej na adrese Ulica Veterná 8760/43, Trnava 917 01, IČO: 52 308 162 (ďalej „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese rivervalley.sk.
 2. Ochrana súkromia všetkých užívateľov pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.
 3. Práva a povinnosti Spoločnosti a Vás ako dotknutej osoby sú upravené najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

A. COOKIES

  1. Spoločnosť využíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú používané za účelom
   1. prispôsobenia zobrazenia webových stránok, merania návštevnosti webu,

  Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

  1. cielenia reklamy. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe Vášho súhlasu.
  2. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu.
  3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené dalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook.
  4. Webové stránky je možné používať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu (cookies). Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach internetového prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať (v zložke súborov cookies v prehliadači).
  5. Zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštěvníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky.
  6. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavení príslušného internetového prehliadača.
  7. Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a sú zabezpečené v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na
  8. Na tejto webovej stránke zhromažďujeme následujúce súbory cookies:
  TypNázovÚčelExpirácia
  Cookies tretích stránGoogle Analyticszískanie štatistických informáciíPodľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia
  Cookies tretích stránGoogle Adwordsidentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)540 dní
  Cookies tretích stránPixel Facebookidentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)180 dní

B. KONTAKTNÝ FORMULÁR

 1. Spoločnosť spracováva v prípade Vašej požiadavky (vyplnenie kontaktného formuláru) následujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko,
– emailová adresa,
– telefónne číslo,
– adresa
– text správy,

 1. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, komunikáciu o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami zaslanú otázku alebo inú požiadavku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenia a/alebo ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
 2. Tieto osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané po dobu komunikácie o uzatvorení zmluvy mezi Vami a Spoločnosťou (prípadne po dobu komunikácie ohľadom inej otázky alebo požiadavky), najdlhšie 2 roky od Vašej požiadavky (odoslania vyplneného kontaktného formuláru), ak Spoločnosti neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovaniu.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané priamo Spoločnosťou a jej zamestnancami.

Osobné údaje však môžu spracovávať aj tieto ďalšie subjekty.

C. MAILINGLIST / ŽIADOSŤ O ZASIELANIE MARKETINGOVÝCH PONÚK

 1. Ak ste ako užívateľ webovej stránky (dotknutá osoba) vyplnili svoje osobné údaje v rámci žiadosti o zaradenie do mailinglistu (zasielanie ponúk do Vašej e-mailovej schránky), zaškrtnutím políčka s udelením súhlasu na tejto webovej stránke udeľujete súhlas na spracovanie svojich osobných údajov Spoločnosti.
 2. Na základe tohto súhlasu môže Spoločnosť spracúvať osobné údaje (Vás ako dotknutej osoby) v rozsahu:
  • meno, priezvisko,
  • e-mailová adresa,

a to za účelom zasielania marketingových ponúk alebo akcií týkajúcich sa produktov Spoločnosti (ako prevádzkovateľa), prípadne noviniek v rámci ponuky služieb / tovarov Spoločnosti.

 1. Osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať a uschovávať odo dňa ich odoslania prostredníctvom webového portálu, po bodu maximálne 3 rokov, ak pred uplynutím tejto lehoty súhlas so spracovaním osobných údajov neodvoláte alebo prípadne nepredĺžite.
 2. Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailovej správy na našu emailovú adresu (uvedenú na tejto webovej stránke) s výslovný uvedením, že odvolávate svoj predchádzajúci súhlas na spracovanie osobných údajov.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané priamo Spoločnosťou a jej zamestnancami.

Osobné údaje však môžu spracovávať aj tieto ďalšie subjekty.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU

 1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás zároveň dovoľujeme informovaťe, že podľa Nariadenia a Zákona máte právo:
 2. požadovať po Spoločnosť informáciu, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 3. požadovať po Spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania Vašich osobných údajov a prípadne aj namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 4. požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 5. na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 6. vyžiadať si od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 7. požadovať od Spoločnosti výmaz Vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie komunikácie o Vašej požiadavke zo strany Spoločnosti a bude zabezpečený, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Spoločnosti, ktoré prevažujú nad požadovanou ochranou osobných údajov.
 8. Týmto Vás zároveň chceme požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša Spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, prosíme Vás o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
 9. Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií.
 10. Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje.
 11. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností Spoločnosti súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť :
  • priamo na našu Spoločnosť (kontaktné údaje uvádzame nižšie); alebo
  • na všeobecne príslušný súd; alebo
  • prostredníctvom sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 12. Kontaktné údaje na Spoločnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

e-mail: info@rivervalley.sk
tel. č..: 0908 517 047